Our Services

EPC Contractor for Electrical Works

Electrical equipment distribution

Electrical system optimization solution

PC1 EPC – Professional Contractor for Electrical Works – Providing optimized digital solution for Electrical Operation

Nhà Máy Điện

Công trình đấu nối lưới

Công trình hạ tầng

Foreigner Partners

Bộ/ Ban/ Ngành

Các đơn vị của EVN

Khách Hàng Tư Nhân

Trong nước

Ngoài nước

Ngoài Nước

Trong Nước

news