SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Xếp hạng tín dụng AA+ và hạn mức vay trên 500tr USD

nHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH

Các chứng chỉ

Chứng chỉ hoạt động xây dựng

Giấy phép hoạt động điện lực

Chứng chỉ tín dụng

Chứng chỉ tín dụng

Chứng chỉ ISO, Chứng nhận của EPC

Chứng chỉ đào tạo GWO

Chứng chỉ Sea Survival

thiết bị máy móc hiện đại

Navy fly

Synchronized conductor tensioner

Underground cable drill

Crawler crane 800 tons

Underground cable drill

High Vacuum Oil Purifier

Air-dryer and Compressor equipment

Special-purposes crawler

Cable Pusher

Jetting trencher

Tracked Machine

A-frame

Barges 1300 Tons

Cranes 150 tones

NĂNG LỰC HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN